Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Hyvä tietää - Suomen suurlähetystö, Tunis : Palvelut : Hyvä tietää

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tunis

Ambassade de Finlande
Rue du Lac Neuchâtel, 1053 Les Berges du Lac, Tunis
Puh. +216 71 86 17 77
S-posti: sanomat.tun@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Hyvä tietää

Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen, muita henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja ulkomailta. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi.

Väestörekisterikäytäntö vaihtelee maittain. Useimmissa maissa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää, vaan tietoja rekisteröidään asuinpaikkakunnittain. Yleensä viranomaiset rekisteröivät tietoja syntymästä, avioliitoista ja kuolemista. Paikallinen henkilötietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa tietojen luovuttamista ulkopuolisille.
Osoitetietoja löytää käytännössä helpoiten julkisista puhelinluetteloista.

Virkatodistuksia ja muita asiakirjoja tai osoitetietoja tarvitaan yleensä Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten.

Toimeksiannon tekeminen

Täytä oheinen toimeksiantolomake mahdollisimman tarkkaan ja lähetä se (sekä mahdolliset skannatut liitteet) joko sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai postitse osoitteeseen Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.

Toimeksiantolomake asiakirjojen ja osoitetietojen hankkimiseksi ulkomailta

Toimitusmaksu

Ministeriö perii toimitusmaksuna 100 euroa asiakirjalta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai jos peruutat toimeksiannon myöhemmin. Jos paikallisviranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, veloitetaan kulut asiakirjan tilaajalta.

Toimitusaika

Ulkoministeriö pyytää ulkomailla olevan edustustonsa välityksellä osoitetietoja/todistuksia paikallisilta viranomaisilta tai asianomaisilta itseltään. Vastauksen saaminen kestää tavallisesti 2-3 kuukautta. Joissakin maissa vastauksen saaminen voi kestää huomattavasti pidempäänkin.

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Lisätietoja:www.mil.fi

Eläke

Suomen eläkejärjestelmä sisältää työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän. Työeläkeasioissa tulee kääntyä suoraan eläketurvakeskuksen puoleen: www.etk.fi tai www.tyoelake.fi. Kansaneläkesioissa tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos Kelan ulkomaan yksikön puoleen: Kela, puh. +358-(0)20-434 2550, sp: inter.helsinki@kela.memonet.fi. Ulkomailla asuvien eläkeverotus on muuttunut.

Lainmuutoksen myötä ulkomailla asuvien suomalaisia eläkkeitä verotetaan kuten Suomessa asuvien eläkkeitä. Tähän asti ulkomailla asuvien eläkkeistä on yleensä peritty lopullinen 35 %:n lähdevero.

Lisätietoa: Verohallinnon tiedote

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa. Henkilökorttia ei voi käyttää passin sijasta Tunisiassa.

Lisätietoa: Poliisi ja Väestörekisterikeskus

Kriisitilanteet

Kriisitilanteen, kuten suuronnettomuuden, luonnononnettomuuden, ympäristöonnettomuuden, sodan, sisällissodan tai muun kriisitilanteen sattuessa tai uhatessa edustusto avustaa toimipiirissään oleskelevia Suomen kansalaisia tai Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. Matkustamiseen voi liittyä riskejä, jotka olisi syytä kartoittaa ennen matkapäätöksen tekemistä. Tämä on tärkeää, koska matkustaja joutuu itse kantamaan lopullisen vastuun tekemästään ratkaisusta. Ulkoasiainministeriö julkaisee maakohtaisia matkustustiedotteita,  joissa on selvitetty kunkin maan sen hetkinen turvallisuustilanne.

Kuolemantapaus

Kun edustusto saa ilmoituksen suomalaisen kuolemasta asemamaan viranomaiselta tai muualta, esimerkiksi oppaalta tai kunniakonsulilta, se ilmoittaa siitä välittömästi ulkoasiainministeriölle tiedon välittämiseksi lähiomaiselle. Edustusto avustaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen tai kotiuttamisen järjestämiseen liittyvissä toimenpiteissä, vainajan lähiomaisten toiveiden mukaisesti. Kuolemantapauksessa suomalainen matkustajavakuutus kattaa yleensä joko kotiutuskulut ulkomailta vainajan asuinpaikkakunnalle Suomeen tai paikalliset hautauskulut. Mikäli vainajalla ei ollut vakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista. Kotiutuskulut Suomeen voivat olla varsin suuret.

Matkavakuutus

Tunisiaan matkaavia suositellaan ottamaan matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvava­kuutus. Matkavakuutus mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon sekä vakuutusehdoista riippuen tarvittaessa myös kuljetuksen kotimaahan. Suurlähetystö ei vastaa hoitomaksuista tai kotiutus­kustannuksista. Suomeen matkustavien viisumivelvollisten ulkomaalaisten tulee ottaa koko matkan kestoa varten matkavakuutus, joka on voimassa koko Schengen-alueella. Vakuutuksen tulee kattaa onnettomuudesta tai äkillisestä sairaudesta aiheutuneet sairaala- ja muut kulut sekä kuolemantapauksesta ja ruumiin kotiuttamisesta aiheutuneet kulut vähintään 30 000 euroon saakka.

Notaari- ja laillistamisasiat, julkinen kaupanvahvistaja

Suomen suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti:

  • Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen, henkilöllisyystodistus esitettävä
  • Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä
  • Isyyden tunnustamislausuman vastaanottaminen, maksuton
  • Antaa elossaolotodistuksen, henkilöllisyystodistus esitettävä, maksuton/maksullinen
  • Antaa julkisen notaarin todistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle
  • Toimii julkisena kaupanvahvistajana Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen osalta

Useissa maissa riittää ns. apostille-todistus osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Suomessa todistuksen saa mm. julkiselta notaarilta. Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Suomen suurlähetystö tai konsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia. Ulkoasiainministeriön oikeudelliselta osastolta/sopimusasiat voi tarvittaessa tarkistaa, onko valtio, jossa asiakirja esitetään, liittynyt apostille-sopimukseen, puh. +358 (0)9 160 05.

Perhe- ja lapsioikeusasiat

Ulkoasiainhallinto antaa virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille isyyden tunnustamista, elatusapua sekä huolto- ja tapaamisoikeutta koskevissa kysymyksissä silloin, kun toinen asianosaisista asuu ulkomailla. Isyydentunnustamis­asiassa lapsen vanhemmat voivat kääntyä suoraan Suomen suurlähetystön puoleen Tunisiassa, mikäli ainakin toinen heistä on Suomen kansalainen. Muut edellä mainitut perheoikeutta koskevat asiat tulee laittaa vireille ensisijaisesti Suomessa.

Pidätys- tai vangitsemistilanne

Jos Suomen kansalainen pidätetään, vangitaan tai hän muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään lähimmälle Suomen edustustolle. Edustusto ilmoittaa asiasta ministeriölle, joka asianomaisen pyynnöstä välittää tiedon tapahtumasta tämän nimeämälle henkilölle Suomessa.

Tapauksissa, joissa edustusto on saanut tiedon pidättämisestä tai vangitsemisesta ulkomailla, se pyrkii selvittämään, saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai ohjaa tarvittaessa näiden hankkimisessa.

Edustusto seuraa mahdollisuuksien mukaan asian kehittymistä. Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa asianomaisen vapauttamiseen paikallisesta tuomiovallasta. Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa. Nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle / asianajajalle.

Sosiaaliturva

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei riipu kansalaisuudesta.

Lisätietoa: www.kela.fi tai Sosiaali- ja terveysministeriö

Valmismatkat

Valmismatkalain 16 §:n mukaan matkanjärjestäjällä on avustamisvelvollisuus: ”Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä.”

Jos matkustamisen kohteeseen ei katsota olevan turvallista matkanjärjestäjä voi peruuttaa matkan, keskeyttää sen, siirtää matkustajat turvallisemmille alueille tai tarjota mahdollisuus kohteen vaihtamiseen. Matkanjärjestäjä voi tehdä päätöksensä kuitenkin ainoastaan, jos viranomainen (ulkoasianministeriö/sosiaali- ja terveysministeriö) on ottanut kantaa alueen turvallisuustilanteeseen matkustamisen kannalta. Matkustajalle syntyy oikeus matkan peruuttamiseen ja keskeyttämiseen samoilla perusteilla kuin matkanjärjestäjällekin. Valmismatkan järjestäjällä ja erillisten matkapalvelujen välittäjällä on järjestely ja avustamisvelvollisuus. Ks. Myös ”Kriisitilanteet”.

Valmismatkalaki

Verotus

Verotuloja käytetään hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, eli esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukseen, julkisiin palveluihin ja liikenneverkostoon. Palkkatulon lisäksi myös esimerkiksi opintoraha, työttömyyspäiväraha sekä monet muut työvoimatoimiston ja KELA:n etuudet ovat verotettavaa tuloa.

Lisätietoja Verohallinto
Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:
kansainvälinen verotus +358-(0)20-466 016
perintö- ja lahjaverotus +358-(0)20-466 015.

Väestötietoilmoitukset

Suomalaisen tulee pitää väestötiedot ajanmukaisina niin koti- kuin ulkomaillakin, vaikka oleskelu ulkomailla olisi tilapäistä. Kotikuntalaissa säädetään väestötietojen päivitysvelvoitteesta. Väestötietojen ylläpito on suositeltavaa suomalaisen omien oikeuksien toteuttamisen kannalta (esim. asevelvollisuusasiat ja äänioikeusilmoitus).

Ulkomailla vihitystä/syntyneestä/kuolleesta Suomen kansalaisesta tulee tehdä ilmoitus Suomen väestörekisteriin. Rekisteröinnin voi tehdä joko Suomen suurlähetystön kautta tai suoraan kotikunnan maistraattiin. Kaikki asiakirjat, jotka koskevat väestötietomuutoksia, pitää esittää edustustolle alkuperäisinä ja virallisesti laillistettuina (apostille-leimattu). Myös ko. henkilön henkilöllisyystodistus on esitettävä. Mikäli asiakirja on ainoastaan antomaan kielellä, tulee asiakirjojen olla myös virallisen kielenkääntäjän kääntämät joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Asiakas vastaa käännöskustannuksista. Näihin asiakirjoihin liitetään VRK:n ilmoituslomake, jonka asiakas on itse täyttänyt.
Ilmoitus on maksuton. Ilmoitustiedot laaditaan Väestörekisterikeskuksen lomakkeille. 

Äänestäminen

Ulkoasiainministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta ulkomailla asetuksella säädetyissä Suomen edustustoissa. Vaalien lähestyessä ulkoministeriö julkaisee verkkosivuillaan listan ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja äänestyspaikkojen aukioloajoista. Oikeusministeriöllä, joka toimii Suomessa ylimpänä vaaliviranomaisena, on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta.

Lisätietoja www.vaalit.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.7.2018


© Suomen suurlähetystö, Tunis | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot